اجرای سازه تراز

1-اجرای سازه تراز

اجرای اتصال به سقف اصلی

2-اجرای اتصال به سقف اصلی

اجرای سازه های فرعی

3-اجرای سازه فرعی

استقرار تایل

4-استقرار تایل

 از شبکه سازه های سپری (T) شکل و تایل های سقفی تشکیل می شوند. شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و تایلی ها به صورت وزنی درون این شبکه قرار می گیرند. فضای خالی پشت سقف کاذب، امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت بالا دست یافت. ویژگی های مثبت فراوان این نوع سقف کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهای اداری،تجاری ,درمانی,آموزشی و ورزشی شده است.