اخبار پروفیل (قسمت دوم)

اخبار پروفیل (قسمت دوم)

خطرات استفاده از محصولات #متفرقه ی مشابه کناف و اجرای آن توسط مجریان متفرقه
قسمت دوم :

10-عدم بکارگیری نیرو های آموزش دیده توسط شرکت کناف ایران برای نصب سیستم ها .

11-به خطر افتادن ایمنی وکم فروشی در محصول به دلیل عدم پوشش نظارت فنی بخش بازرسی شرکت کناف ایران و در نتیجه عدم رعایت استاندارد های اجرایی کناف بر اساس آنالیز بهای مصوب .

12-عدم وجود هر نوع ضمانت توسط شرکت کناف و شرکت نصب کننده ی سیستم ها .
13-عدم وجود پوشش بیمه مسئولیت جهت گروه های اجرایی و احتمال ایجاد خسارت برای کارفرما .
14-احتمال استفاده از روش های نامتعارف در متره نهایی کارگاه به دلیل عدم نظارت شرکت کناف ایران
15-عدم وجود مرجع رسیدگی به شکایات کیفی و فنی ( واحد شکایات شرکت کناف ایران) به دلیل استفاده از عوامل اجرایی غیر مجاز و محصولات متفرقه .

16-عدم امنیت مالی ( پیش پرداخت ) به دلیل نبود هر نوع ضمانت مالی از گروه های اجرایی متفرقه نزد شرکت کناف ایران

About the Author

نظرات مسدود است.