اخبار پروفیل

اخبار پروفیل

خطرات استفاده از محصولات #متفرقه ی مشابه کناف و اجرای آن توسط مجریان متفرقه

1-  بروز  مشکلات عدیده ی کیفی در محصولات  به دلیل نداشتن استاندارد های ملی و بین المللی و ضمانت های شرکت کناف ایران

2-  عدم اطمینان به ثبات کیفیت ورق پروفیل های مصرفی در محموله های مختلف به دلیل یکسان نبودن تولید کنندگان مواد اولیه
3-  کاهش مقاومت، امکان زنگ زدگی و شوره زدگی به دلیل ضخامت غیر استاندارد و عدم کیفیت محصول .
4-  کاهش مقاومت و تغییر شکل تایل های سقف های مشبک به دلیل ضخامت کمتر .
5-  تغییر رنگ ریلینیگ در اثر مرور زمان به دلیل خودرنگ نبودن و کیفیت نامناسب ورق .
6-  عدم اطمینان به کیفیت چسب های استفاده شده در گچ برگ ها و ترک خوردن سقف .
7-  مشکلات کیفی در مواد اولیه گچ برگ ها شامل خلل و فرج ها که باعث ایجاد تبله در رنگ سطوح می شود .
8-  عدم اطمینان از تاریخ مصرف کالا های پودری نظیر بتونه .
9-  عدم استفاده از ماستیک برای پوشش نهایی سطوح .

این مطلب ادامه دارد …

About the Author

نظرات مسدود است.